Carina en Wim

Carina Vergauwen

Carina heeft orthopedagogie gestudeerd aan het VLOD in Gent. Na haar studie is ze beginnen werken als opvoedster in een residentiële voorziening waar kinderen verbleven die geplaatst werden vanuit de jeugdrechtbank. 

Toen de combinatie van de onregelmatige uren niet meer haalbaar was binnen haar gezinssituatie is ze beginnen werken in een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Ondertussen behaalde ze haar bachelor in de Gezinswetenschappen waaruit haar interesse werd opgewekt in het begeleiden van gezinnen in crisissituaties. Vanuit haar werk in het CAW werd ze dagelijks geconfronteerd met gezinnen die zich in een scheidingssituatie bevonden. Vanuit haar praktijkervaring zag ze dat het mensen kracht gaf om hen te ondersteunen en zelf te laten nadenken over de problemen die ze ervaren. Indien mensen ondervinden dat ze door deze ondersteunende bemiddelingsgesprekken zelf de beslissingen kunnen nemen geeft dit haar inziens meer slaagkansen om de afspraken op lange termijn na te leven. Carina is ervan overtuigd indien er beslissingen over hoe mensen zich moeten organiseren na een scheiding over hun hoofd worden genomen dit enkel maar weerstand oproept met als gevolg nog meer onderlinge conflicten.

 Vanuit het CAW werd Carina meermaals geconfronteerd met mensen die zich bevonden in een scheidingsbeslissing waarin  zijzelf en de kinderen de dupe waren. Vanuit die ervaring en interesse om mensen hier beter in te kunnen begeleiden is ze de opleiding Bemiddeling in Familiezaken gaan volgen aan het VCOK en aansluitende de specialisatie ouderschapsbemiddeling.

 Carina werkt in haar huidige job als crisisinterventiecoach rechtstreeks in de gezinnen zelf. Hierbij is het deskundig hanteren van zeer emotionele, moeilijke en conflictueuze situaties belangrijk om de mensen terug rust en structuur te brengen in hun dagelijks leven.

Verder werkt Carina als zelfstandige in bijberoep als Erkend bemiddelaar in familiezaken. 

 Carina ervaart dat mensen in een echtscheiding alleen maar de beste regeling willen maar doordat ze zelf middenin de crisis zitten ze dit belang wel eens onbewust uit het oog kunnen verliezen. Carina haar ervaring is dat mensen doorheen de bemiddeling een proces doormaken waarin ze zelf beslissingen kunnen nemen dat rekening houdt met de verschillende partijen (ex-partners en kinderen) dit ondersteund door de bemiddelaar. Op die manier nemen mensen beslissingen waar ze zelf volledig van overtuigd zijn en ze met een goed en tevreden gevoel kunnen afsluiten.

Wim Van de Maele

Wim Van de Maele heeft orthopedagogie gestudeerd aan het VSPW te Kortrijk, alsook heeft hij de opleiding bemiddeling gevolgd aan het VCOK / Ugent en is tevens oplossingsgericht systemisch therapeut. Daarnaast heeft Wim zich verder gespecialiseerd in ouderschapsbemiddeling en bemiddeling in de jeugdzorg

Wim heeft 10 jaar ervaring met het begeleiden van  jongeren binnen een orthopedagogisch kader,  werkt reeds 12 jaar als crisisinterventiecoach van gezinnen en heeft een therapiepraktijk. Wim is zeer bedreven in het hanteren van zeer emotionele, moeilijke en conflictueuze situaties.Wim vindt het belangrijk om de scheiding te plaatsen binnen het perspectief van de emoties die erbij horen en zijn aanpak hier vervolgens op af te stemmen. Hierdoor worden onnodige escalaties voorkomen. Deze aanpak is uiterst belangrijk in een scheidingssituatie waarbij er kinderen betrokken zijn.

Tijdens bemiddelingen lopen de emoties vaak hoog op. Mensen hierin begeleiden, herkaderen indien het kan, de situatie analyseren en informatie juridisch herformuleren zijn belangrijke vaardigheden die Wim hanteert tijdens een bemiddeling.Wim woont samen met zijn vrouw en hun twee dochters.