Bemiddeling

Het Bemiddelingsproces

Een bemiddeling doorloopt steeds achtereenvolgens een aantal fases:

1. Intake

Het eerste gesprek kan doorgaan met de twee partijen samen, of met elk van de partijen apart. In dit gesprek vertelt de bemiddelaar wat bemiddeling inhoudt, wat de kosten zijn en hoe hij/zij tewerk zal gaan. Bij een echtscheiding zal de bemiddelaar ook informatie geven over de te regelen onderwerpen en over het verloop van de echtscheidingsprocedure.

2. Informatie verzamelen

De scheidingsbemiddelaar zal in het eerste gesprek, maar ook in de daaropvolgende gesprekken, luisteren naar de inhoud van het probleem. Ook de verwachtingen van de beide partijen, en hun gevoelens,komen aan bod.

3. Gesprekken

In deze fase begeleidt de scheidingsbemiddelaar de partijen in het zoeken naar een oplossing. Door informatie te geven, door partijen met elkaar in een veilige omgeving te laten onderhandelen, en door begeleiding te bieden in het zoeken naar creatieve oplossingen, draagt de bemiddelaar bij tot die oplossing.

Let op: de bemiddelaar zal geen oplossing opleggen, hij zij helpt de partijen om zelf een oplossing te vinden.

In principe wordt er in een bemiddeling met alle partijen samen rond de tafel gezeten, maar indien nodig kan de bemiddelaar ook een caucus (individueel gesprek) voorstellen. Indien, om welke reden dan ook, gezamenlijke gesprekken zeer moeilijk haalbaar blijken, is een zogenaamde 'pendelbemiddeling' ook mogelijk. De bemiddelaar 'pendelt' dan tussen beiden en ziet ieder partij om beurten.

4. Opstellen ontwerpakkoord

Nadat er afspraken gemaakt zijn zet de scheidingsbemiddelaar deze op papier in de vorm van een ontwerpakkoord. Dit gebeurt op een juridisch correcte manier.

5. Ondertekening

Als beide partijen akkoord gaan met de inhoud van het document, ondertekenen zij beiden het akkoord. Indien nodig zorgt de scheidingsbemiddelaar ervoor dat het akkoord door de rechtbank bekrachtigd wordt. Bij een echtscheiding is dit laatste verplicht.

 
Het Bemiddelingsprotocol

Onze bemiddelaars zijn, als erkend bemiddelaar, allen wettelijk verplicht om bij de start van een bemiddeling samen met partijen een bemiddelingsprotocol te ondertekenen. In dit document wordt nog niets inhoudelijk geregeld maar staan o.a. de principes opgelijst volgens dewelke de bemiddelaar te werk gaat (deontologie):

1. Vrijwilligheid

Partijen starten een bemiddeling steeds uit vrije wil. Niemand kan gedwongen worden om in bemiddeling te gaan of te blijven.

2. Neutraliteit

De bemiddelaar is neutraal of 'meerzijdig partijdig': hij behartigt de belangen van alle betrokkenen.

3. Vertrouwelijkheid

De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim. Alles wat verteld wordt tijdens een bemiddelingsgesprek, of tijdens een apart gesprek tussen de bemiddelaar en één van de partijen, valt onder dit beroepsgeheim.